dobra osobiste lekarza weterynarii a krytyka w Internecie

Dobra osobiste lekarza weterynarii a krytyka w internecie

Dobra Osobiste Lekarza Weterynarii A Krytyka W Internecie

Ważny Wyrok Sądu
Spis treści
  Add a header to begin generating the table of contents

  Czyń dobrze i unikaj zła – to główna zasada etyki.  Co ciekawe podejście do tematu etyki zależy od osobistej i subiektywnej interpretacji. Dzisiaj mamy dla Was bardzo ciekawy wyrok Sądu Apelacyjnego (pobierz wyrok w pdf) dotyczący ochrony dóbr osobistych lekarza weterynarii.
  Pozwani: opiekunowie psa, którzy zmieścili krytyczną opinię dotyczącą lekarza weterynarii w Internecie.
  Powód: lekarz weterynarii, który oskarżył opiekunów psa (swojego pacjenta) o naruszenie dóbr osobistych.

  Opis Zdarzeń W Skrócie

  Pozwani byli właścicielami psa rasy owczarek kaukaski wabiącego się (…). Pies dysponował rodowodem, był psem wystawowym. 
  W dniu 27 kwietnia 2012 r. pozwani telefoniczne, kontaktując się z Kliniką (…) w B. poprosili o pilną pomoc dla psa, który nagle dostał silnego wzdęcia brzucha, próbował zwymiotować, silnie jęczał a z pyska leciała mu piana. O godzinie 15.00 do psa przyjechał technik weterynarii udzielając natychmiastowej pomocy w postaci nakłucia żołądka psa zalecając jednocześnie szybkie dowiezienie psa do kliniki. W klinice pies przeszedł półtora godzinną operację przeprowadzoną przez powoda. Po operacji pozwani otrzymali zalecenie zabrania psa do domu.

  Dalszy Opis Zdarzeń

  O godzinie 9.00 w dniu 28 kwietnia 2012 r. stan zdrowia psa gwałtownie i widocznie się pogorszył. Pozwani zatelefonowali wiec do kliniki prosząc o kontakt z powodem. Obecna w klinice lekarka odmówiła podania numeru telefonu do powoda informując, że będzie on obecny w klinice dopiero po godzinie 13.00. O wskazanej godzinie
  pozwani ponownie zatelefonowali do kliniki informując obecnego w niej powoda o objawach psa i prosząc, aby przyjechał go obejrzeć. Powód odmówił wskazując, iż to pozwani powinni przywieźć psa. Pozwani z uwagi na stan psa (wymioty biegunkę) oraz jego wagę (70 kg) nie zdecydowali się na przywiezienie psa. Tym bardziej, iż mieli kłopot z transportem psa pierwszego dnia a obecnie znajdował się on w jeszcze gorszym stanie. Tego dnia pozwani ponowili jeszcze telefoniczną prośbę do powoda o przyjazd do psa proponując mu, iż sami go przywiozą i odwiozą. Pozwany J. Z. osobiście jeździł również do kliniki. Również i ta prośba spotkała się z negatywną odpowiedzią pozwanego. Wieczorem pies już nie żył.

  Krytyka W Internecie

  A Dobra Osobiste Lekarza Weterynarii

  W dniu 1 maja 2012r. pozwani na forum internetowym (…) rozpoczęli nowy wątek tytułując go (…) Opisali w nim proces leczenia ich psa, negatywnie opiniując powoda i działanie personelu Kliniki (…). W treści wypowiedzi znalazło się sformułowanie odnoszące się do powoda (…). Kolejny głos w dyskusji pozwani zabrali w wątku „najlepszy weterynarz” w dniu 7 czerwca 2012r. również na forum internetowym (…)ponownie zamieszczając negatywną ocenę przeprowadzonego przez powoda leczenia ich psa, kończąc wyrażoną opinię sformułowaniem (…).

  Dobra Osobiste Lekarza Weterynarii A Krytyka W Internecie

  Ważny Wyrok Sądu

  W dniu 18 maja 2012 r. pozwani złożyli pisemną skargę na niewłaściwe w ich ocenie czynności lecznicze podejmowane przez powoda do Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 14 września 2012 r. Postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2013 r. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Dyscyplinarnej umorzył postępowanie. Pozwani wnieśli zażalenie na wskazaną decyzję procesową, które postanowieniem z dnia 28 listopada
  2013r. zostało oddalone. W dniu 18 kwietnia 2014r. powodowie wnieśli skargę do Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa. Pismem z dnia 2 lipca 2014r. Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi uznał skargę powodów częściowo za zasadną, stwierdzając nieprawidłowości przeprowadzonych postępowań przed organami dyscyplinarnymi.

  Czy Doszło Do Naruszenia Dóbr Osobistych Lekarza Weterynarii

  w krytycznych wpisach w Internecie

  Sąd w wyroku z dnia 18 marca 2015 r. (Sygn. akt I ACa 901/14) podaje: „że granice dozwolonej krytyki, jaka może być wyrażana na łamach portali społecznościach w Internecie, są znacznie poszerzone, a reakcja pozwanych towarzysząca ich osobistej tragedii związanej z utratą ukochanego psa i sprowadzająca się do określenia umiejętności zawodowych powoda „jak rzeźnik” nie przekroczyła przyjętych w orzecznictwie oraz w literaturze granic dozwolonej krytyki i w rezultacie  nie skutkowała naruszeniem dóbr osobistych powoda.” 

  Podsumowanie Wyroku Dotyczącego Dóbr Osobistych

  Ponadto w podsumowaniu czytamy: „(…) pozwani w swojej wypowiedzi na forum kwestionowali sposób postępowania powoda jako lekarza w stosunku do nich – właścicieli jak i ich psa. We wpisie na forum internetowym pozwani użyli określenia „Postawa i wiedza tego „chirurga” to postawa rzeźnika, a nie lekarza”. Takie określenie pod adresem powoda, wobec szczególnych okoliczności dotyczących leczenia psa, nie stanowiło naruszenia jego dóbr osobistych. Uwzględniając powyższe zgodzić się należy ze stanowiskiem Sądu Okręgowego, iż w sprawie niniejszej zachodził cały szereg okoliczności uzasadniających odmowę ochrony dobra osobistego powoda, spośród których do najistotniejszych należały właśnie obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do rzetelności postępowania lekarza.” 

  Krytyka w Internecie Nie Narusza Dóbr Osobistych Lekarza Weterynarii

  Sąd zarówno I jak i II instancji uznał, że opiekunowie psa nie naruszyli dóbr osobistych lekarza weterynarii, gdyż ich krytyka była związana z faktycznymi zaniedbaniami, do których doszło w procesie leczenia. 

  Co ciekawe Sądy Lekarsko-Weterynaryjne nie dopatrzyły się nieprawidłowości w działaniu opisywanego lekarza. 

  Mamy nadzieję, że postawa tych opiekunów oraz ich niezłomność wpłyną na poprawę standardów usług weterynaryjnych w Polsce. 

  Skomentuj

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Scroll to Top
  Skip to content