Sprawozdania 2018


Sprawozdanie merytoryczne_946

Dlaczego Zamieszczamy Sprawozdania

  1. Każda organizacja ma obowiązek sporządzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Organizacje pożytku publicznego mają także obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania merytorycznego.
  2. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego OPP muszą je opublikować. Sprawozdanie merytoryczne i zatwierdzone sprawozdanie finansowe organizacje zamieszczają w internetowej bazie sprawozdań. Baza jest prowadzona przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
  3. Organizacje pożytku publicznego mają obowiązek upublicznić swoje sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Najczęściej Organizacje umieszczają sprawozdania na swojej stronie internetowej.
  4. Sprawozdanie z działalności ma na celu pokazać jakie działania podjęła organizacja w określonym czasie. Działania te powinny być zgodne z celami statutowymi organizacji i mieścić się w sposobach realizacji tych celów.
  5. Fundacje posiadające statut organizacji pożytku publicznego obowiązane są do corocznej sprawozdawczości. Ujawniają w ten sposób na jakie cele zostały przeznaczone środki przekazywane przez darczyńców. 
  6. Ustawa o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie wskazuje, iż organizacja pożytku publicznego zobowiązana jest do sporządzenia i ogłoszenia dwóch rodzajów sprawozdań. Rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności.
  7. Fundacje OPP, które nie zamieszczą sprawozdań w wymaganym terminie, nie zostaną uwzględnione w wykazie organizacji pożytku publicznego, które mają prawo do środków z 1% podatku dochodowego od osób fizyc

Bądź na Bieżąco!

Scroll to Top
Skip to content