Statut Fundacji Ochrony Zwierząt vet-alert

Postanowienia Ogólne

§ 1
Fundacja nosi nazwę: Fundacja Ochrony Zwierząt VET-ALERT zwana dalej „Fundacją” i zostaje ustanowiona przez Magdalenę Manijak oraz Dawida Karkocha zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym z dnia 16.04.2015 roku, sporządzonym przed notariuszem Mariuszem Ryndakiem.
Repertorium A numer 2622/2015
§ 2
1. Fundacja działa na podstawie przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest wieś Krzemieniewo nr 56, gmina Czarne, woj. pomorskie.
3. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
5. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach.
§ 4
1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz pieczęci.
2. Nazwa Fundacji oraz znak stanowią dobra osobiste Fundacji i podlegają ochronie prawnej.
3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
4. Fundacja może używać skróconej nazwy Fundacja VET-ALERT lub VET-ALERT.
§ 5
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rolnictwa.
§ 6
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.
2. Fundacja może opierać się na pracy społecznej fundatorów oraz korzystać z pomocy wolontariuszy (wolontariusze działają w ramach Fundacji na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.).
3. Fundacja może zatrudniać pracowników.

CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7
Celami Fundacji są:
1. niesienie pomocy zwierzętom (bezdomnym lub będącym pod opieką właścicieli w trudnej sytuacji materialnej) dotkniętym poważnymi, zagrażającymi życiu schorzeniami;
2. zapewnienie dostępu do usług weterynaryjnych dla uboższych właścicieli zwierząt domowych i egzotycznych;
3. zapewnienie pełnego zakresu opieki weterynaryjnej dla zwierząt domowych z terenów wiejskich;
4. ograniczanie populacji zwierząt bezpańskich poprzez prowadzenie programu sterylizacji i kastracji oraz akcji uświadamiających właścicieli zwierząt;
5. obrona praw zwierząt hodowlanych, działalność na rzecz poprawy dobrostanu tych zwierząt;
6. zapewnienie leczenia zwierzętom dzikim: chorym, okaleczonym, poszkodowanym w wyniku działalności człowieka lub zdarzeń losowych;
7. zapewnienie opieki i właściwych warunków bytowania dzikim zwierzętom niezdolnym do życia na wolności ze względu na trwałe kalectwo lub nieuleczalną chorobę;
8. ratowanie zagrożonych i ginących gatunków zwierząt;
9. rehabilitacja i przystosowanie do samodzielnego życia na wolności leczonych dzikich zwierząt;
10. ochrona dzikich zwierząt i ich siedlisk;
11. ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu;
12. współpraca z organami samorządowymi w zakresie realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami;
13.prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i nauk pokrewnych;
14.działalność naukowa w zakresie nauk weterynaryjnych – dokumentowanie przebiegu leczenia i upowszechnianie wyników w literaturze specjalistycznej;
15.działalność oświatowa, w tym edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenów wiejskich i małych miasteczek;
16. propagowanie kultury i działalności ekologicznej;
17. wspieranie ekorozwoju i proekologicznych technologii;
18. ułatwianie dostępu do informacji o środowisku, jego zagrożeniach i sposobach ochrony;
19.propagowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację społeczeństwa w zakresie zdrowej diety i aktywności fizycznej;
20. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
21. wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, w tym w szczególności realizacji programów rolno – środowiskowych, zapobieganie bezrobociu poprzez wspieranie ekoturystyki, ekologicznego rolnictwa i ogrodnictwa, popieranie tradycji i zawodów związanych z ochroną środowiska i ochroną dziedzictwa kulturowego, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
22. zwiększanie dostępności, osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, przewlekle chorym, do środowiska przyrodniczego i edukacji w tym zakresie;
23. działanie na rzecz poprawy standardów opieki weterynaryjnej w Polsce;
24. obywatelska kontrola działań władz publicznych poprzez monitorowanie i upublicznianie działań organizacji, instytucji i samorządów zajmujących się ochroną zwierząt;
25. obywatelska kontrola działań władz publicznych poprzez monitorowanie i upublicznianie działań podejmowanych przez instytucje nadzorujące działalność weterynaryjną w Polsce;
26. obywatelska kontrola etyki działań biznesu weterynaryjnego;
27. wprowadzanie realnych zmian systemowych poprawiających sytuację zwierząt oraz poprawa funkcjonowania instytucji państwa.


§ 8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. utworzenie i prowadzenie gabinetu weterynaryjnego zapewniającego pełny zakres usług w zakresie diagnostyki, profilaktyki i leczenia zwierząt domowych i dzikich;
2. skreślony;
3. skreślony;
4. skreślony;
5. dążenie do zachowania terenów i miejsc występowania zwierząt, korytarzy migracyjnych oraz tworzenie nowych ostoi i miejsc rozrodu zwierząt, włącznie z wykupem lub dzierżawą gruntów;
6. przedstawianie własnego stanowiska w kwestii wszelkich działań mogących stanowić zagrożenie dla wszystkich zwierząt i środowiska naturalnego;
7. prowadzenie badań naukowych, weterynaryjnych, tworzenie planów ochrony, strategii, opinii i ekspertyz;
8. udział w programach badania i ochrony zwierząt oraz ich siedlisk;
9. tworzenie i realizację własnych programów badania i ochrony bioróżnorodności o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
10. podejmowanie działań prawnych mających na celu objęcie ochroną gatunków zwierząt i terenów cennych przyrodniczo;
11. współpracę z instytucjami oraz organizacjami w kraju i za granicą, których celem jest ochrona przyrody oraz niesienie pomocy zwierzętom lub wspieranie finansowe czy techniczne takich instytucji;
12. współdziałanie z organami administracji publicznej, sądami i innymi jednostkami organizacyjnymi w egzekwowaniu istniejących przepisów ochrony wszystkich zwierząt i środowiska naturalnego;
13. prowadzenie zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych na temat właściwego traktowania zwierząt oraz zachęcanie młodzieży do aktywnego wolontariatu w schroniskach dla zwierząt lub organizacjach, których statutowym celem jest ochrona zwierząt;
14. inicjowanie, organizowanie wśród dzieci, uczniów oraz młodzieży akcji edukacyjnych kształcących właściwy stosunek do zwierząt oraz do ochrony przyrody, m.in. przez sztukę, sport i turystykę;
15. działalność edukacyjną: szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat dzikich zwierząt oraz uświadamianie zagrożeń dla ich bytowania i konieczności ochrony, potrzebie humanitarnego traktowania zwierząt oraz o zakresie i formach pomocy niesionej im przez człowieka;
16. uświadamianie społeczeństwa o właściwym traktowaniu zwierząt, w szczególności o zachowaniu dobrostanu właściwego dla poszczególnych gatunków zwierząt;
17. organizację darmowych lub współfinansowanych przez samorządy sterylizacji i kastracji oraz działania uświadamiające w tym zakresie;
18. opracowywanie i wydawanie materiałów edukacyjnych, naukowych i popularnonaukowych związanych z ochroną zwierząt, ich leczeniem i rehabilitacją oraz z ochroną środowiska przyrodniczego;
19. organizację spotkań o charakterze naukowym i edukacyjnym w postaci: seminariów, szkoleń, kursów, prelekcji, konferencji, sympozjów, paneli naukowych, zjazdów i obozów, spotkań kół naukowych, wykładów o tematyce ekologicznej i pokrewnych, odczytów podnoszących społeczną świadomość ekologiczną;
20. organizowanie lub uczestniczenie w zjazdach organizacji realizujących podobne cele oraz środowisk naukowych i weterynaryjnych z Polski i zagranicy, w celu wymiany doświadczeń;
21. uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach poświęconych prawom zwierząt oraz współuczestnictwo w akcjach międzynarodowych na rzecz zwierząt;
22. czynne uczestnictwo w procesie legislacyjnym z zakresu ochrony praw zwierząt oraz lobbing na rzecz zmiany prawa;
23. organizowanie festiwali i imprez artystycznych promujących ochronę środowiska, zwierząt, naukę, oświatę, zdrowie;
24. upowszechnianie w kraju i zagranicą idei integracji europejskiej, głównie pod kątem ochrony środowiska i kształtowania w społeczeństwie trwałych postaw proekologicznych;
25. działalność filmową i wydawniczą;
26. wspieranie rolnictwa ekologicznego i propagowanie uprawy starych odmian roślin i wspieranie hodowli rodzimych ras zwierząt;
27. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji;
28. sprzedaż przedmiotów darowizny (zgodnie z decyzją darczyńcy), sprzedaż rękodzieła wolontariuszy, sprzedaż materiałów reklamowych promujących Fundację;
29. inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji;
30. współpraca z organizacjami strażniczymi;
31. bieżące interwencje w przypadku niehumanitarnego traktowania zwierząt, szczególnie wykorzystywanych w celach komercyjnych, naukowych i rozrywkowych oraz reagowanie na nieprawidłowości związane z wyżej wymienioną działalnością;
32. monitorowanie podmiotów publicznych i innych podmiotów otrzymujących środki publiczne, w tym w zakresie stosowania i przestrzegania przez nie obowiązującego prawa;
33. dokonywanie interwencji i inspekcji mających na celu ochronę zwierząt przed okrucieństwem człowieka, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
34. redagowanie petycji, zbieranie podpisów pod nimi i przekazywanie ich właściwym organom państwowym, organizacjom i firmom;
35. występowanie do właściwych – według kompetencji – władz lokalnych, wojewódzkich i krajowych oraz organów administracji publicznej, organów ścigania i sądów z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do usunięcia zaistniałego łamania przepisów dotyczących ochrony zwierząt, ochrony przyrody i środowiska naturalnego, a także usunięcia zagrożenia środowiska, czy też zaniechania bezprawnej i szkodliwej ingerencji w środowisko oraz przywrócenia stanu poprzedniego lub naprawy zaistniałych szkód;
36. organizowanie czynnego protestu w postaci wieców, pikiet, marszów, demonstracji i innych form sprzeciwu;
37. występowanie do władz publicznych oraz innych podmiotów wykonujących zadania publiczne z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej, a także informacji o środowisku i jego ochronie;
38. uczestniczenie w charakterze lub na prawach strony w postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa oraz w postępowaniach w sprawie czasowego odebrania zwierząt, a także wszczynanie postępowań lub występowanie z żądaniem wszczęcia postępowań w wyżej wskazanym zakresie, w sprawach dotyczących innych osób;
39. przedstawianie organom administracji publicznej oraz sądom poglądów w prowadzonych przez nie sprawach, wyrażonych w uchwale lub oświadczeniu organu statutowego.

§ 9
1. Fundacja realizuje cele wymienione w § 7 poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
2. Fundacja prowadzi statutową działalność nieodpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie wymienionym w § 8, pkt: 1-39.
3. W przypadku nieposiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów działań wyszczególnionych w § 8, pkt: 1-39 w ramach działalności nieodpłatnej, działania te mogą być sfinansowane w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego.
4. Przedmiotem działalności nieodpłatnej i odpłatnej wg PKD jest:
1. Działalność weterynaryjna 75.00 Z
2. Działalność pozostałych organizacji członkowskich w zakresie ekologii i ochrony
zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, gdzie indziej niesklasyfikowana 94.99 Z
3. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59 B
4. Działalność wspomagająca edukację 85.60 Z
5. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19 Z
6. Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich 01.62 Z
7. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09 Z
8. Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody 91.04 Z
5. Skreślony
6. Skreślony
§ 10
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji, tj. działaniem dla dobra zwierząt i środowiska naturalnego.

ORGANY FUNDACJI

§ 11
1. Organami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji
b. Rada Fundacji.
ZARZĄD FUNDACJI
§ 12
1. Zarząd Fundacji składa się z 1-5 osób, w tym Prezesa oraz jednego lub dwóch Wiceprezesów.
2. Zarząd powoływany jest przez Fundatorów na czas nieoznaczony.
3. W skład Zarządu Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy.
4. Zarząd Fundacji kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz zgodnie z zasadą reprezentacji.
5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Zarząd może upoważnić osoby spoza swojego składu do występowania w imieniu Fundacji w określonych sprawach.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, pozbawienia praw publicznych, śmierci członka Zarządu lub w sytuacjach określonych w ust. 8.
8. Prezes Zarządu jest powoływany przez Fundatorów i przysługuje mu tytuł „Dyrektora Fundacji”. Fundator może też wskazać inne funkcje członków Zarządu. Jeżeli Fundator nie zrobi tego w ciągu 3 dni od powołania Zarządu, wtedy Prezesa i Wiceprezesów wybierają członkowie Zarządu spośród siebie.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu i przez to pozbawienie go członkostwa w Zarządzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie, przez pozostałych członków Zarządu Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Zarządzie.
§ 13
1. Do zakresu działania Zarządu należą:
1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Fundacji;
2. sporządzanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych (budżetu);
3. uchwalanie wewnętrznych regulaminów Fundacji;
4. zarządzanie majątkiem Fundacji;
5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Fundacji;
6. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji;
7. proponowanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia oraz nagrody dla pracowników Fundacji i przedstawianie do decyzji Prezesa;
8. powoływanie, przekształcanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Fundacji;
9. podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu, połączenia z inną organizacją i likwidacji Fundacji, wymagających zatwierdzenia przez Fundatora.
2. Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy kierowanie pracą Zarządu, poprzez rozdzielanie zadań i obowiązków członkom Zarządu i pracownikom Fundacji, decydowanie o zatrudnianiu pracowników lub powierzanie wykonywania zadań, na podstawie umów cywilnoprawnych, a także ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia oraz nagrody.
§ 14
1. Posiedzenia Zarządu zwołać może każdy członek Zarządu. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności wybrany przez obecnych inny członek Zarządu.
2. O miejscu i terminie zebrania zwołujący winien poinformować wszystkich członków Zarządu, drogą mailową lub telefoniczną.
3. Jeżeli Fundator nie jest członkiem Zarządu, może wtedy uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym.
§ 15
1. Decyzje Zarządu w formie Uchwał zapadają zwykłą większością głosów lub ostatecznym głosem Prezesa Zarządu.
2. Uchwały mogą być również podejmowane drogą obiegową (korespondencyjną lub mailową) zwykłą większością głosów członków Zarządu. Regulamin takiego głosowania ustala Zarząd. Uchwała w trybie obiegowym musi być podjęta najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia procedury.
§ 16
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Czynności z zakresu prawa pracy oraz związane z umowami cywilnoprawnymi pomiędzy Fundacją, a członkiem Zarządu wykonuje Prezes, który określa wysokość wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie.
3. Członek Zarządu może wykonywać swoje obowiązki społecznie bez pobierania wynagrodzenia, w takim przypadku Prezes Zarządu może przyznać zwrot koniecznych wydatków poczynionych przez członków Zarządu przy wykonywaniu ich działalności.
4. Czynności z zakresu prawa pracy oraz związane z umowami cywilnoprawnymi pomiędzy Fundacją, a Prezesem Zarządu wykonuje dwóch członków Zarządu, działających łącznie lub jeden z Wiceprezesów Fundacji.
§ 17
1. W razie niemożności wypełniania przez Fundatora zadań powierzonych mu statutowo lub w razie jego śmierci, uprawnienia te przejmuje odpowiednio Zarząd z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeśli uprawnienie Fundatora polegało na zatwierdzeniu lub poleceniu dokonania działania uważa się te warunki za niebyłe dla możliwości podjęcia danej decyzji przez Zarząd.
RADA FUNDACJI
§ 18
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada składa się z 3 do 5 osób.
3. W skład Rady Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy.
4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy na czas nieokreślony. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji. Fundator może odwołać każdego członka Rady w każdym czasie.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. Członek Rady Fundacji nie może pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu lub podległości służbowej z członkami Zarządu.
8. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
9. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
10. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
11. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów.
§ 19.
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Zebranie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora zgłoszony na piśmie (w tym drogą elektroniczną).
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów w obecności minimum 50% uprawnionych; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 20.
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. Podejmowanie uchwał w sprawie propozycji zmian Statutu.
4. Podejmowanie, na wniosek Zarządu Fundacji, decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
§ 21.
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszystkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 22
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez Fundatorów w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych). Magdalena Manijak przekazuje kwotę 1000 zł (tysiąc złotych). Dawid Karkocha przekazuje kwotę 1000 zł (tysiąc złotych). Z kwoty funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się kwotę 1000 zł (tysiąc złotych).
2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe, nabyte w toku działalności Fundacji.
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 23
Źródłami majątku Fundacji są:
1. darowizny, spadki i zapisy osób fizycznych oraz prawnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych;
2. dotacje, subwencje i granty;
3. odsetki z lokat bankowych i inwestycyjnych, papierów wartościowych oraz inne dochody kapitałowe;
4. dywidendy i zyski z akcji i udziałów;
5. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego;
6. dochody ze zbiórek, loterii i imprez publicznych;
7. przychody z odpłatnej działalności statutowej;
8. inne źródła prawem nie zakazane.
9. 1,5% z podatku dochodowego od osób fizycznych;
§ 24
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 25
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
§ 26
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
3. Oświadczenia składane Fundacji, może przyjmować jednoosobowo członek Zarządu.

PRZECIWDZIAŁANIE POWSTAWANIU KONFLIKTU INTERESÓW
§ 27
Zakazane jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, któregokolwiek z członków organów Fundacji, pracowników oraz osób, z którymi Fundator, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
§ 28
Zakazane jest przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, któregokolwiek z członków organów Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
§ 29
Zakazane jest wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
§ 30
Zakazany jest zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą: Fundator, którykolwiek z członków organów Fundacji, pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
ZMIANA STATUTU
§ 31
Zmiana statutu nie może polegać na istotnej zmianie celów Fundacji, czyli działania dla dobra zwierząt i środowiska naturalnego.
§ 32
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33
1. Do efektywnego realizowania celów Fundacja może połączyć się z inną organizacją społeczną, której cele są spójne z celami Fundacji, tj. działania na rzecz ochrony zwierząt i środowiska naturalnego.
2. Połączenie z inną organizacją społeczną nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
3. Decyzje w przedmiocie połączenia z inną organizacją społeczną podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały wymagającej zatwierdzenia przez Fundatora.
§ 34
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej majątku.
§ 35
1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały wymagającej zatwierdzenia przez Fundatora.
2. W wypadku podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji, Zarząd na swoim ostatnim posiedzeniu wyznacza komisję likwidacyjną składająca się co najmniej z 2 osób i podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku na rzecz organizacji realizującej podobne cele.
§ 36
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany przez Zarząd wyłącznie instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, czyli działaniu dla dobra zwierząt i środowiska naturalnego.
§ 37
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
§ 38
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy o Fundacjach.

KONIEC

Scroll to Top
Skip to content