Zaostrzenie Kar

Za Znęcanie się Nad zwierzętami

Zaostrzenie Kar Za Znęcanie Się Nad Zwierzętami

Większość sprawców przestępstw wobec zwierząt pozostaje bezkarna. Prawie 80 proc. z nich nawet nie musi iść do sądu.

Czym jest Znęcanie Się Nad Zwierzętami?

Znęcanie się nad zwierzętami opisane zostało w Ustawie o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580).

Według tej ustawy znęcanie się nad zwierzętami to zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień.

Znęcanie Się Nad Zwierzętami to:

 • umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia (w tym znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie, a także wszelkie zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia i wykonywane w celu innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia, a w szczególności przycinanie psom uszu i ogonów)
 • używanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, a także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których wykonywanie może spowodować ból
 • bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn
 • przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami nieodpowiadającymi ich sile i kondycji
 • transport zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres
 • używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć

Znęcanie Się Nad Zwierzętami to też:

 • dokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień bądź niezgodnie z zasadami sztuki lekarsko-weterynaryjnej oraz w sposób sprawiający ból, któremu można było zapobiec
 • złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt
 • utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej
  pozycji
 • porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje
 • stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt

Znęcanie Się Nad Zwierzętami to także:

 • organizowanie walk zwierząt
 • obcowanie płciowe ze zwierzęciem (zoofilia)
 • wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu
 • transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody umożliwiającej oddychanie
 • utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

 

Znęcanie nad zwierzętami jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3, zaś w typie kwalifikowanym ze szczególnym okrucieństwem od 3 miesięcy do lat 5.

 

Gdzie zgłosić znęcanie się nad zwierzętami?

 • Wszelkie przypadki przestępstw i wykroczeń z w/w ustawy należy zgłaszać na policję oraz do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, który z mocy art. 34a ustawy sprawuje nadzór nad przestrzeganiem jej przepisów
 • W zgłoszeniu należy dokładnie opisać całą sytuację, warto też dodać zdjęcia lub filmiki pokazujące sposób traktowania zwierzęcia
 • Wskazane jest również powiadomienie o sprawie lokalnie działającej organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt

Scroll to Top
Skip to content