16 kwiecień 2015 r.

Podpisanie Aktu Notarialnego

W Kancelarii Notarialnej w Szczecinku podpisaliśmy Akt ustanowienia Fundacji. Pierwsza nazwa Fundacji brzmiała: Fundacja Pomocy Zwierzętom Domowym i Dzikim „Centrum Leczenia Zwierząt”.

22 maj 2015 r.

Zarejstrowanie Fundacji w KRS

W dniu, w którym obchodzony jest w Polsce Dzień Praw Zwierząt Sąd w Gdańsku zarejestrował naszą Fundację.

10 lipiec 2015 r.

Uruchomienie Ośrodka Rehabilitacji

Na terenie siedziby Fundacji uruchomiliśmy Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Ośrodek uzyskał akredytację Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz uzyskał pozytywną opinię podczas kontroli przeprowadzonej Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku. W Ośrodku leczone i rehabilitowane były nietoperze, jeże i wiewiórki. Niestety z powodu braku środków na działalność po trzech latach pracy Ośrodek został zlikwidowany. W czasie trzech lat funkcjonowania Ośrodka pomoc uzyskało 75 zwierząt.

05 sierpień 2015 r.

Uruchomienie Gabinetu Weterynaryjnego

Pierwszy Gabinet weterynaryjny naszej Fundacji powstał w Szczecinku. Gabinet mieścił się w lokalu spółdzielczym, co generowało bardzo wysokie koszty utrzymania. W gabinecie świadczone były usługi weterynaryjne w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego. Usługi gabinetu cieszyły się sporym zainteresowaniem okolicznych mieszkańców, ale nadmiernie wysokie koszty utrzymania lokalu, brak zewnętrznych źródeł finansowania i brak środków na promocję przedsięwzięcia spowodował, że gabinet po niespełna piętnastu miesiącach działalności został zamknięty. W gabinecie tym leczonych było 215 zwierząt, wykastrowano 85 zwierząt, udzielono 213 porad oraz udzielono doraźnej pomocy 42 rannym ptakom.

10 wrzesień 2017 r.

Gabinet weterynaryjny Fundacji w Będzinie

W 2017 roku Fundacja Centrum Leczenia Zwierząt otworzyła gabinet weterynaryjny w Będzinie. Fundacja korzystała z lokalu użyczonego i ponosiła wyłącznie koszty bieżącej eksploatacji. W gabinecie tym również świadczone były usługi weterynaryjne w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego. Z usług gabinetu korzystały osoby prywatne, które mogły uzyskać dla swoich zwierząt pomoc lekarską za niewielką odpłatnością, lub w uzasadnionych przypadkach bezpłatnie. W tym czasie Fundacja współpracowała także z innymi podmiotami społecznymi, w celu objęcia opieką weterynaryjną jak największej ilości zwierząt. W ramach działalności odpłatnej Fundacja Centrum Leczenia Zwierząt podpisała Umowy na kastrację wolno żyjących kotów z gminą Sosnowiec, gminą Czeladź i gminą Będzin. Gabinet w Będzinie funkcjonował do lipca 2019 roku i został zamknięty z powodu konieczności opuszczenia lokalu. W sumie przez niespełna dwa lata w Będzinie leczonych było 745 zwierząt, wykastrowanych zostało 604 zwierząt oraz udzielono 270 porad.

22 lipiec 2018 r.

Uzyskaliśmy Status Organizacji Pożytku Publicznego

Po trzech latach działalności i po spełnieniu wymogów przewidzianych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uzyskaliśmy w Krajowym Rejestrze Sądowym status prawny organizacji pożytku publicznego. 

05 styczeń 2022 r.

Uruchomienie gabinetu weterynaryjnego w Koszalinie

Trzeci gabinet weterynaryjny Fundacji powstał w Koszalinie. Działalność gabinetu, skupiająca się na pomocy zwierzętom nie spotkała się z przychylnością tutejszej branży weterynaryjnej. Działalność gabinetu była paraliżowana przez ciągłe kontrole, postępowania dyscyplinarne, prokuratorskie inicjowane przez Zachodniopomorską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną. Zgłoszone przez nas nieprawidłowości podczas kontroli doprowadziły do wykreślenia gabinetu Fundacji z rejestru zakładów leczniczych dla zwierząt. Powód: nieprowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej.

08 sierpień 2023 r.

Zmiana nazwy na: Fundacja Ochrony Zwierząt Vet-Alert

Po ataku Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na naszą Fundację dokonaliśmy zmian w Statucie i staliśmy się pierwszą w Polsce weterynaryjną organizację strażniczą. Od teraz działamy proaktywnie na rzecz poprawy ochrony zwierząt w Polsce.

Scroll to Top
Skip to content