Regulamin

świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://vet-alert.org 

2) „Usługodawca” – Fundacja Ochrony Zwierząt VET-ALERT – Krzemieniewo 56, 77-330 Czarne, woj. pomorskie, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000559333, NIP: 8431613591, REGON: 361580710. Zwana dalej: „Fundacją”. Dane kontaktowe do Usługodawcy: +48 793488619, email: fundacjaclz@gmail.com

3) „Regulamin” – niniejszy Regulamin. 

4) „Użytkownik” – podmiot, który w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w Serwisie przez Usługodawcę, który zaakceptował Regulamin. 

5) „Serwis pośrednictwa finansowego”:

 • PayU S.A.: dostawca usług płatniczych wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 • Blue Media S.A: z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.
 • PayPall DotPay, obsługiwanego przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. instytucja kredytowa (lub bank) upoważniona i nadzorowana przez luksemburską komisję nadzoru sektora finansowego, Commission de Surveillance du Secteur Financier (lub CSSF). Siedziba CSSF: 283, route d’Arlon, L-1150 Luksemburg;
 • Stripe 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103, USA, szczegółowe warunki korzystania z tej usługi dostępne pod adresem: https://stripe.com/en-pl/ssa

6) „Darowizna pieniężna” – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy na realizację jego działalności statutowej (celów statutowych). Wpłat darowizn w postaci środków pieniężnych można dokonać w następujący sposób: 

 • przelewem on-line za pośrednictwem zewnętrznego internetowego systemu płatności (wymienione w punkcie 5)
 • przelewem, w przypadku zbiórek pracowniczych i innych zbiórek społecznościowych, za pośrednictwem serwisów i platform crowdfundingowych m.in.: Ratujemy Zwierzaki: https://www.ratujemyzwierzaki.pl/, Wspieram.to: https://wspieram.to/, Siepomaga.pl: https://siepomaga.pl/, PolakPotrafi: https://polakpotrafi.pl/, Zrzutka: https://zrzutka.pl/
 • przelewem bankowym dokonanym na rachunek bankowy Fundacji BNP Paribas Bank Polska S.A. o numerze: 41160014621836821630000001, dla wpłat zza granicy Swift/Bic: PPABPLPK, IBAN: PL 41160014621836821630000001 Adres banku BNP Paribas ul. Plac Paderewskiego 1, 77-400 Złotów
 • kartą kredytową lub płatniczą: akceptowane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
 • wysyłając SMS na jeden z numerów: (…)
 • gotówką: darowizn w gotówce można dokonywać do skarbonek stacjonarnych i puszek kwestarskich: zbiórka prowadzona jest na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr (…) na prowadzenie stałej zbiórki publicznej na rzecz podopiecznych Fundacji

7) „Darowizna Rzeczowa”: środki rzeczowe, przekazane na rzecz Fundacji.

 • do odbioru darowizny w formie rzeczowej upoważnione są osoby upoważnione przez Zarząd Fundacji.
 • darowizny z przeznaczeniem dla zwierząt tj. karma, rzeczy do zabawy, smycze, koce, suplementy itd. przeznaczane są dla zwierząt.
 • rzeczy ruchome nienadające się do bezpośredniego wykorzystania przez zwierzęta są sprzedawane za pośrednictwem Fundacji, zaś dochód z tych sprzedaży przeznaczany jest na realizację celów statutowych Fundacji VetAlert
2. Postanowienia Ogólne

1) Celem usługi jest zbiórka środków pieniężnych na cele statutowe Usługodawcy. 
2) Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. 

3) Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu. 

4) Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez umieszczenie go na stronie internetowej. 

5) Użytkownik oświadcza, że rozumie, iż przekazanie Darowizny wyczerpuje przesłanki umowy, o której mowa w art. 888 Kodeksu cywilnego, to jest umowy darowizny, która polega na bezpłatnym świadczeniu na rzecz Usługodawcy kosztem majątku Użytkownika. 

6) Użytkownik oświadcza, że wie, iż w momencie dokonana przelewu ziszczają się przesłanki, o których mowa w art. 890 § 1 zd. drugie Kodeksu cywilnego, który stwierdza że wykonana darowizna jest ważna niezależnie od formy czynności prawnej.

3. Warunki Korzystania z Serwisu
1) W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania się, niezbędne jest łącznie:
 1. połączenie z siecią Internet;
 2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
 3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
 4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2) Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w § 3 ust. 1. może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskanie dostępu do sieci Internet. Wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych obciążają Użytkownika. 
3) Korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Warunki Zawarcia Umowy O Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną
1) Umowa zostaje zawarta z chwilą skorzystania z Serwisu. Do wykonania umowy konieczne jest posiadanie konta w Serwisie pośrednictwa finansowego. 
2) Zawarcie Umowy jest dobrowolne. 

3) Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania przez osoby trzecie, wyłudzenia haseł lub próby innej aktywności mającej na celu przejęcie kontroli nad tożsamością Użytkownika. Jednocześnie Usługodawca informuje, że podjął wszystkie niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.
5. Usługi

1) Usługodawca świadczy na podstawie niniejszego Regulaminu na rzecz Użytkowników usługę umożliwiającą, za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego, przekazywanie Darowizn na cele statutowe działalności Usługodawcy.

6. Opłaty

Usługodawca nie pobiera od Użytkowników żadnej prowizji ani innych dodatkowych opłat od wpłat Darowizn.

7. Dane Osobowe
1) Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
2) Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o przekazaniu Darowizny przy korzystaniu z Serwisu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do przekazania Darowizny na cele statutowe.
3) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi, w tym realizacji swoich praw, proszę się kontaktować pod adresem e-mail: kontakt@vet-alert.org.
 
4) Dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu po dokonaniu darowizny, wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b, lit. c oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, czyli wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby której dane dotyczą, wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych oraz uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest nawiązanie z darczyńcą kontaktu w celu złożenia podziękowań za darowiznę oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń. W tym celu przetwarzamy następujące dane:

a) imię, nazwisko i adres e-mail Użytkownika:

b) przekazane przez Serwis pośrednictwa finansowego Usługodawcy w związku z wpłatą na rachunek Usługodawcy kwoty Darowizny;

c) dane adresowe (jeśli Użytkownik je przekazał).

5) Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.

6) Dane przechowywane będą przez okres 5 lat (ustawowy termin dla przedawnienia podatkowego). Po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń lub wskazany w odrębnych przepisach prawa.

7) Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

8) Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

9) Administrator informuje, iż może przetwarzać Pani/Pana dane w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Reklamacje
1) Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Usługodawcę. 
2) Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail:
kontakt@vet-alert.org lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy. 
3) Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

4) Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji, lub, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres e-mail wskazany w piśmie. 

5) Usługodawca informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, w tym świadczonych przez Serwis pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby. 

6) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie Serwisu pośrednictwa finansowego. 

7) Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR), z której może skorzystać Usługobiorca.
9. Usunięcie Danych, Wypowiedzenie i Rozwiązanie Umowy
1) Użytkownik ma prawo zażądać od Usługodawcy usunięcia swoich danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej w treści takie żądanie na adres: kontakt@vet-alert.org z adresu podanego w trakcie rejestracji w Serwisie, a Usługodawca ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie dane usunąć.
2) Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wiążącej Użytkownika z Usługodawcą. 
3) Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Usługodawcę żądania, o którym 
mowa w ust. 1. 
4) Usługodawca może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem i usunąć jego dane w przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub w związku z korzystaniem z Serwisu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5)
O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie §9 ust. 4, Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał wypełniając formularz w Serwisie.
10. Zmiany Regulaminu
1) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. 
2) Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
11. Postanowienia Końcowe
1) Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
2) Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w formie umożliwiającej jego odtwarzanie i utrwalanie, a także w siedzibie Usługodawcy.
Scroll to Top
Skip to content